Региони за климат:
Заедно към устойчиво бъдеще!

Съвместен подход за социално-справедлив преход към устойчивост на климата.

ЗА ПРОЕКТА

Проект “Региони за климат” предвижда да се разработи и приложи съвместен подход за социално-справедлив преход към устойчивост на климата. В основата на този подход стои като основна цел да се подкрепят усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянето на  климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни, иновативни демонстрационни дейности с трансгранично значение.

0
Общ бюджет на проекта
0
Бюджет на Община Бургас

Продължителност: 5 години

ДЕЙНОСТИ

В рамките на проекта се предвижда да бъдат реализирани следните дейности:

Изграждане на зелен коридор с предвидено благоустрояване на прилежащата територия. Зеленият коридор се предвижда да осигури зелена пешеходна свързаност между ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА“ и ПАРК „ЕЗЕРО“ в зоната между УМБАЛ Бургас на север, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Струга“ на запад, бул. „Димитър Димов“ на изток и жп. линията Бургас-Поморие на юг. Изградената зелена инфраструктура ще допринесе за намаляване на замърсяването и ограничаване на ефекта на „топлинния остров“ в предвидената за интервенция територия, като наред с това ще повиши привлекателността и използваемостта на целевата територията от различни възрастови групи.

Повишаване на технологичния капацитет на Община Бургас за интеграрано управление на риска от наводнения посредством надграждане и разширяване на обхвата на съществуващата информационна система за управление на водите в критични и рискови от наводнения зони на територията на общината. Наред с това ще се използват сателитни методи за наблюдение и идентифициране на потенциални климатични рискове.

Идентифициране и картографиране на уязвими по отношение на климатичните промени  зони на територията на Община Бургас. Ще бъде разработен климатичен модел, който ще предоставя възможност за предвиждане и предотвратяване на негативните последици от климатичните промени в идентифицираните уязвими територии. В рамките на дейността ще бъде създаден дигитален симулационен модел, чиято роля е да визуализира и демонстрира ефекта от климатичните шокове върху градската територия и жителите на града с обучителна цел за експерти и широката общественост. 

Разработване на каталог с добри практики и предложения за прилагане на природосъобразни зелени решения в градска среда, за да се намали уязвимостта на градската територия към съществуващи и бъдещи заплахи, породени от климатичните промени. Каталогът ще съдържа специфични проекти и мерки, съобразени със спецификата на територията на общината с потенциал за изпълнение в процеса на градско планиране, изграждане и развитие на публична инфраструктура.

Създаване на климатичен атлас, представящ данни и информация за основните климатични рискове за Община Бургас ( топлинни острови, наводнения, замърсяване на въздуха). Инструментът ще предостави информация и пространствена демонстрация на бъдещи или съществуващи климатични рискове, за да бъдат предвидени, предотвратени или смекчени неблагоприятните ефекти от тяхното проявление върху градската екосистема в процеса на градско пространствено планиране и развитие

Партньори в консорциума

44 партньора от 13 държави, представляващи органи на местни и регионални власти; научно-изследователски центрове; водещи университети и организации, специализирани в технологични иновации; организации, специализирани в зелени решения и изпълнение на дейности, свързани с адаптиране и смекчаване на последиците от климатичните промени.

Партньор от България

Климатични рискове: Атанасовско езеро

Качество на водите: Бургаски залив